Szukaj

Kategorie

Producenci

Tagi

głośniki

                                                                                                                                                                                      Regulamin sklepu Carado

Rejestracja

1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, min: imię, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu kontaktowego itp.

2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres email Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta email mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.

3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo na adres email informacje potwierdzającą założenie nowego konta.

4. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np: imię"rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

5. Jeśli użytkownik zakupi produkty których nie będzie chciał kupić jego konto zostanie wyłączone.

Kupowanie produktów

1. Kupowanie produktów może się odbywać tylko poprzez zasady ustalone przez administratora serwisu.

2. Ceny produktów są podawane w sposób widoczny przez co kupienie produktów po innej cenie jest niemożliwe.

3. Ceny oraz nazwy i cechy towarów są weryfikowane przy operacji kupowania.

Ogólne warunki handlowe

Zdjęcia służą wyłącznie zilustrowaniu sprzedawanych produktów i nie wskazują na standard jakości, związek z markami lub producentami samochodów względnie producentami lub markami innych produktów. 

Dostawa, wysyłka, przejście ryzyka Koszty transportu/ wysyłki ponosi zamawiający/ klient.

Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania towaru.

Podane przez Carado terminy dostaw lub daty są danymi w przybliżeniu, chyba że, zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie jako wiążące terminy. Jeżeli, mimo dołożenia przez sprzedającego należytej staranności w wyborze opóźnia się termin dostawy z winy dostawcy sprzedawcy, wydłuża się odpowiednio również czas dostawy. Jeżeli opóźnienie w dostawie, z powodu niespełnienia świadczenia przez dostawcę sprzedawcy, trwa dłużej niż osiem tygodni od momentu nadejścia zamówienia klienta, to obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Poza przypadkami regulowanymi ustawowo kupujący może zwrócić towar tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Carado, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi warunkami. W razie skorzystania przez kupującego z powyższego uprawnienia winien on zwrócić kompletny i nieuszkodzony towar, w oryginalnym opakowaniu lub innym gwarantującym bezpieczeństwo transportu wraz z pisemnym dowodem zakupu w postaci oryginalnego paragonu lub faktury VAT oraz uzyskanej uprzednio pisemnej zgody Carado.

W przypadku gdyby Kupujący otrzymał towar inny niż był przedmiotem umowy Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na właściwy na swój koszt. Sprzedający pokryje uzasadnione koszty związane z transportem towaru poniesione przez Kupującego, zastrzegając, iż nie mogą one przewyższać ceny aktualnie obowiązującej dla tego rodzaju usług u Sprzedającego.

W razie niedotrzymania przez kupującego przedstawionych warunków sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części ceny odpowiadającej wysokości szkody jaką poniósł w wyniku nienależytego wywiązania się z obowiązujących w tym zakresie postanowień oraz jaką poniósł w związku z tym, iż liczył na zawarcie umowy.

Ceny i warunki płatności

Wszelkie ceny podawane przez sprzedającego zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów ubezpieczenia, wysyłki i transportu. Powyższe koszty, jak również inne a uzgodnione między stronami koszty za usługi dodatkowe, jak np. ubezpieczenie transportu będą doliczane dodatkowo i spowodują powiększenie pierwotnej ceny.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Carado Andrzej Hyrczyk zastrzega sobie prawo własności sprzedawanej rzeczy aż do całkowitego uiszczenia umówionej ceny.

W razie sprzedaży na raty lub sprzedaży z odroczonym terminem płatności warunki płatności uregulowane zostaną odrębna umową uwzględniającą następujące warunki:

W przypadku zwłoki Kupującego z zapłatą co najmniej dwóch rat lub opóźnieniu w płatności przynajmniej 14 dni przy łącznej sumie zaległych rat lub pozostałej do uregulowania ceny przewyższających jedną piątą część umówionej sumy, Sprzedawca może żądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty całej nie uiszczonej sumy.

Sprzedawca może również w opisanym powyżej przypadku odstąpić od umowy, uprzednio wyznaczając Kupującemu minimum 7-dniowy dodatkowy termin do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest:

1. Zwrócić Sprzedawcy przedmiot niniejszej umowy, jak również zapłacić mu tytułem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy kwotę nie mniejszą niż 33% wartości przedmiotu sprzedaży za każdy miesiąc jej używania.

2. W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży jest uszkodzony, Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy odszkodowanie z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu zapłaconą przez niego na poczet ceny kupna sumę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy od chwili wydania go przez Sprzedawcę ciąży na Kupującym. Kupujący obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot sprzedaży od uszkodzenia, zaginięcia oraz kradzieży na czas trwania własności Sprzedawcy. Przerabianie lub przekształcenie przedmiotu kupna przez kupującego nie pozbawia Carado prawa własności w stosunku do sprzedawanej rzeczy.

Jeżeli przedmiot kupna zostanie połączony z innymi, nie należącymi do Carado przedmiotami w sposób nie pozwalający na ich rozłączenie bez powodowania dodatkowych kosztów, Carado uzyskuje prawo współwłasności takiej nowo powstałej rzeczy, w stosunku odpowiadającym wartości przedmiotu umowy sprzedaży i wartości połączonych w ten sposób innych przedmiotów.

Odpowiedzialność cywilna

Montaż produktów sprzedawanych przez Carado powinien być przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów i norm technicznych. W związku z tym Sprzedający zaleca montaż produktów będących przedmiotem zawieranych umów w fachowych warsztatach. Sprzedający wyraźnie zwraca uwagę na to, że niewłaściwy montaż przedmiotów kupna może prowadzić do ich uszkodzenia co spowoduje utratę gwarancji.

Ochrona danych

Klient zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób pozwalający Sprzedającemu na właściwe wywiązanie się z umowy, zachowaniem stosownych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Pouczenie o odwołaniu

Prawo odstąpienia Kupujący może, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni. Dla skuteczności odstąpienia koniecznym jest zachowanie formy pisemnej. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy będącej przedmiotem umowy. Termin, o którym mowa powyżej, będzie dochowany jeżeli kupujący wyśle stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres Sprzedającego 

Skutki odstąpienia

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły wzajemnie podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, *chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu*. Zwrot uzyskanych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, w każdym zaś razie nie później niż w terminie czternastu dni.

Postanowienia końcowe

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz odrębnymi postanowieniami umownymi zawieranymi przez Sprzedającego i Kupującego zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków handlowych, zawartych umów są lub w sposób przewidziany odrębnymi przepisami zostaną uznane za bezskuteczne lub nieobowiązujące w taki sposób, że cel wynikający z umowy może być w dalszym ciągu realizowany, pozostałe postanowienia ogólnych warunków handlowych i umów będą w dalszym ciągu obowiązywać. Jeżeli będzie to możliwe nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione zgodnym z celem umowy, ogólne obowiązującym przepisem ustawy.

Tekst ogólnych warunków handlowych stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

(pusty)

Najczęściej kupowane

  • u-Dimension EL 6 Comp
  • Crunch GPX-1000.4
u-Dimension EL 6 Comp
Dwudrożny zestaw głośnikowy (165 mm)
Crunch GPX-1000.4
Wzmacniacz 4-kanałowy 4 x 70 Wat RMS przy 4...
u-Dimension Glow 10.100
  Płaski subwoofer aktywny - 25cm /...
Ground Zero GZTW 20TX
Normal 0 21 false false...
Instrukcja Kenwood DNX7260BT

Wszystkie najpopularniejsze